Cel Fundacji

Fundacja Rodzic Nie Pęka jako pierwsza fundacja w Polsce prowadzi działania na rzecz rodziców i dzieci mających achondroplazję (potocznie karłowatość), osteochondrodysplazję lub wady kostne.

Fundacja obejmuje swoim działaniem obszar całego kraju. Działania fundacji skierowane są do rodziców, opiekunów prawnych i ich dzieci, oraz osób dorosłych, u których zdiagnozowano powyższe schorzenia. Celem fundacji jest udzielenie kompleksowego wsparcia tym osobom na każdym etapie życia.

Fundacja wspiera swoich beneficjentów poprzez:

  • aktywizację społeczną i zawodową;
  • poradnictwo;
  • sieciowanie;
  • warsztaty oraz konsultacje ze specjalistami ( trener relacji interpersonalnych, fizjoterapeuta, dietetyk, socjolog, prawnik, pracownik socjalny);
  • rzecznictwo;
  • tworzenie i udostępnianie bazy wiedzy na temat achondroplazji, dysplazji kostnych pochodzącej ze źródeł polskich oraz zagranicznych.

STATUT FUNDACJI RODZIC NIE PĘKA Z DNIA 16.11.2016